Nội dung phim

Năm 208 sau Công nguyên ở Trung Quốc, trận chiến quan trọng, đẫm máu nổ ra giữa lãnh chúa Tào Tháo và tướng quân Chu Du, người liên minh với chiến lược gia ranh mãnh Gia Cát Lượng.