Nội dung phim

Bỏ đất liền, cả nhóm lên đường đến những bến cảng không xác định, nơi nào đó Nhiễm trùng chưa tấn công. Họ sẽ khám phá ra rằng nước có thể không an toàn hơn đất liền.