Nội dung phim

Phần 6 diễn ra từ tháng 12 năm 1967 đến tháng 11 năm 1968.