Nội dung phim

Ba năm rưỡi trong chức vụ của Chúa Giê-xu, như được thuật lại trong Phúc âm Lu-ca.